British

Ze względu na tożsamościową rolę, jaką kino polskie odegrało w XX wieku, kwestia narodowości stanowiła jedno z wiodących zagadnień z nim związanych oraz wyznaczała istotne ścieżki interpretacyjne w badaniach nad filmem. Jednym z owoców wspomnianego ujęcia był przygotowany przez Katedrę Historii Filmu Polskiego ISzA UJ tom zbiorowy pod redakcją Tadeusza Lubelskiego i Macieja Stroińskiego pod znamiennym tytułem Kino polskie jako kino narodowe. Zaproponowane przez autorów ujęcie domaga się jednak obecnie kontynuacji i uzupełnienia o perspektywę transnarodową, która znacząco poszerza pole badawcze, sięgając poza granice wyznaczone ramami państwa narodowego. Aspekt transnarodowy nie jest całkowicie oderwany od tego, co narodowe, ani nie wskazuje na rezygnację z odrębnych tożsamości, jednocześnie zwraca baczniejszą uwagę na nieszczelność granic, ich przekraczanie, interakcję między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz państwa narodowego, na zjawiska i konteksty ponadnarodowe często pomijane w refleksji nad filmem polskim. Continue reading